3
2
1
مرکز پرورش اسب اصیل مرکزی با هدف تولید اسبهای اصیل خوزستان (اسب عرب) در شهرستان صدوق یزد تأسیس شده و تلاش دارد گامی نو در تولید بهترین اسبهای عرب بردارد.